Regulamin


Postanowienia ogólne

1. Korzystanie z serwisu Quizme.pl (zwanego dalej Serwisem) przez jakąkolwiek osobę (zwaną dalej Użytkownikiem) możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie. Użytkownicy, którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń z jego strony.

2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa polskiego. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę oraz sposób wykorzystania Serwisu. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu i wszelkie swoje działania podjęte w Serwisie ponosi Użytkownik.

3. Serwis pozostaje światopoglądowo, ideologicznie i religijnie neutralny i nie utożsamia się z treściami dodawanymi przez jego Użytkowników.

4. Właściciel serwisu dostarcza Serwis w stanie takim jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i nie będzie nigdy wnosił jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu.

Korzystanie z serwisu

5. Serwis ma prawo do edycji, modyfikowania i usuwania treści stworzonych przez Użytkownika oraz wykorzystania ich w dowolnej formie.

6. Użytkownik nie może kopiować lub reprodukować danych umieszczonych w Serwisie.

7. Z Serwisu mogą korzystać osoby powyżej 13 roku życia.

8. Korzystając z serwisu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i nie może w szczególności:

a) umieszczać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne
b) umieszczać danych osobowych lub teleadresowych
c) umieszczać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania Serwisu lub innych stron internetowych
d) świadomie wprowadzać w błąd
e) umieszczać szkodliwej zawartości wpływającej negatywnie na działanie komputerów osób trzecich
f) naruszać praw patentowych, praw autorskich, tajemnic handlowych oraz innych praw własności


9. Serwis może zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia, a Użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń.

10. Serwis zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Gwarancja

11. Właściciel Serwisu dostarcza Serwis w stanie takim jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań.

12. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i nie będzie nigdy wnosił jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu.

Czas obowiązywania Regulaminu

13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej

14. Niniejszy Regulamin przestanie obowiązywać w momencie opublikowania przez Serwis nowego Regulaminu.

15. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie.


LUBISZ QUIZY? DOŁĄCZ DO NAS!

QuizMe - sprawdź się

nie pokazuj więcej