Fiszki: Fiszki - Geografia - klasa 8 dział 2 - Afryka

1 / 72

Ustawienia

Wybierz fiszki do nauki

Jaką powierzchnię ma Afryka?

30,3 mln km2

Dlaczego Afryka jest wyjątkowa pod względem swojego położenia?

 • Leży na czterech półkulach
 • Przebiega przez nią równik oraz południk 0°

Czym charakteryzuje się ukształtowanie powierzchni Afryki?

Jest typowo wyżynne

Jak nazywają się największe wyżyny w Afryce?

 • Abisyńska
 • Wschodnioafrykańska

Czym są kotliny?

Obniżeniami terenu otoczonymi wokół przez wzniesienia

Jak nazywają się największe kotliny w Afryce?

 • Konga
 • Czadu
 • Kalahari

Jak nazywają się najwyższe pasma górskie w Afryce?

 • Atlas
 • Góry Smocze
 • Góry Przylądkowe

Jak nazywa się najwyższy szczyt w Afryce?

Kibo (5895 m n.p.m.) znajdujący się w masywie wulkanicznym Kilimandżaro

Czym są Wielkie Rowy Afrykańskie?

Systemem rowów tektonicznych, które tworzą rozległe doliny ograniczone uskokami.

Jakie czynniki wpływają na klimat Afryki?

 • Położenie geograficzne
 • Prądy morskie
 • Wysokość nad poziomem morza

Co powoduje zimny prąd Benguelski?

Obniżenie temperatury i zmniejszenie ilości opadów w południowo-zachodniej Afryce.

Do czego przyczynia się prąd Mozambicki?

Zwiększa ilość opadów atmosferycznych w południowo-wschodniej Afryce.

Jak nazywa się układ ruchów powietrza w atmosferze?

Cyrkulacja powietrza

Jakie strefy można wydzielić w Afryce?

Klimatyczno-roślinno-glebowe

Jakie rodzaje stref występują na terenie Afryki?

 • Strefa lasów równikowych
 • Strefa sawann
 • Strefa pustyń i półpustyń
 • Strefa śródziemnomorska

Jak nazywa się najzasobniejsza rzeka w Afryce?

Kongo

Czym charakteryzują się rzeki okresowe?

Koryta tych rzek wypełniają się wodą tylko podczas pory deszczowej.

Czym są wadi?

To suche koryta rzeczne, które wypełniają się wodą po ulewnych deszczach, tworząc rzeki epizodyczne.

Jak nazywa się najdłuższa rzeka w Afryce?

Nil (6671 km)

Jak nazywają się największe jeziora w Afryce?

 • Jezioro Wiktorii
 • Jezioro Tanganika
 • Jezioro Niasa

Co jest przyczyną niewielkich zbiorów w Afryce?

 • Niedostatek wody
 • Częste susze
 • Mało żyzne gleby

Ile procent ludzi pracujących w Afryce jest zatrudniony w rolnictwie?

Ponad 60%

Co wpływa na niską wydajność produkcji rolnej w Afryce?

 • Prymitywne sposoby uprawy
 • Niewielkie wykorzystanie maszyn rolniczych
 • Małe zużycie nawozów 
 • Brak sztucznego nawadniania gruntów

Jakiej wielkości są przeważnie gospodarstwa w Afryce?

Niewielkie, rodzinne gospodarstwa

Co uniemożliwia rolnikom uzyskiwanie kredytów i rozwój gospodarstw?

Ustalenie przynależności gruntów

Co często zmusza ludność do porzucania upraw?

Konflikty zbrojne spowodowane niestabilną sytuacją społeczno-polityczną

Jakie dwa typy rolnictwa występują w Afryce?

 • Żarowo-odłogowe
 • Plantacyjne

Czym charakteryzuje się rolnictwo żarowo-odłogowe?

 • Polega na wypalaniu lasu lub sawanny w celu uzyskania gruntów pod uprawę
 • Na gruntach uprawia się rośliny jednoroczne
 • Zbiory zapewniają pożywienie lokalnej ludności

Czym charakteryzuje się rolnictwo plantacyjne?

 • Specjalizuje się w produkcji roślinnej na sprzedaż
 • Polega na prowadzeniu plantacji
 • Rolnictwo tego typu jest bardzo wydajne
 • Wymaga dużych nakładów finansowych

Jaki wpływ na środowisko ma rolnictwo żarowo-odłogowe?

 • Mały wpływ na środowisko
 • Użyźnianie gleb popiołem
 • Zwiększenie szybkości erozji gleb

Jaki wpływ na środowisko ma rolnictwo plantacyjne?

 • Negatywny wpływ na środowisko i zdrowie
 • Zmniejszanie żyzności gleb
 • Wycinanie lasów pod plantacje

Jakie warunki klimatyczne panują na Sahelu?

 • Suchy, gorący klimat
 • Skąpa roślinność
 • Bardzo niska suma opadów

Co stanowi podstawową formę gospodarowania w strefie Sahelu?

Pasterstwo koczownicze (nomadyzm)

Na czym polega nomadyzm?

Na przenoszeniu się ludzi i ich zwierząt w celu poszukiwania lepszego miejsca do ich wypasu.

Co powoduje wzrost tempa pustynnienia na Sahelu?

 • Wzrost liczby ludności
 • Intensywna gospodarka rolna
 • Zwiększenie zapotrzebowania na drewno

Na czym polega proces pustynnienia?

Na degradacji środowiska przyrodniczego na obszarach suchych i półsuchych.

Jakie rośliny są najważniejszymi roślinami żywieniowymi w Afryce?

 • Proso
 • Sorgo
 • Kukurydza
 • Pszenica
 • Ryż

Jakie zwierzęta są najczęściej hodowane w Afryce?

 • Bydło
 • Owce
 • Kozy
 • Wielbłądy

Co ma duży wpływ na poziom rozwoju gospodarczego państw Afryki?

 • Kolonialna przeszłość 
 • Powiązania z polityką krajów wysokorozwiniętych gospodarczo

Co ogranicza rozwój gospodarki w Afryce?

 • Brak pieniędzy na inwestycje
 • Zadłużenie zagraniczne państw
 • Wysoki poziom analfabetyzmu
 • Mała ilość wykwalifikowanych pracowników
 • Niestabilność polityczna
 • Wojny i ataki terrorystyczne

Jakie surowce mineralne są wydobywane w Afryce na dużą skalę?

 • Kobalt
 • Platyna
 • Chrom
 • Diamenty
 • Złoto
 • Mangan
 • Uran
 • Ropa naftowa
 • Rudy miedzi

Dlaczego rozwój przemysłu wydobywczego w Afryce jest utrudniony?

Z powodu słabo rozwiniętej infrastruktury transportowej

Dlaczego przetwórstwo przemysłowe odgrywa niewielką rolę w gospodarce Afryki?

Jest przestarzałe i mało wydajne

Jakie działy gospodarki dynamicznie rozwijają się w Afryce?

 • Usługi telekomunikacyjne
 • Usługi mobilne

W jakich krajach Afryki dużą rolę odgrywa turystyka?

 • RPA
 • Seszele
 • Mauritius
 • Kenia
 • Maroko
 • Egipt
 • Tunezja

Jakie działy gospodarki w Afryce odgrywają największą rolę?

 • Rolnictwo
 • Przemysł
 • Turystyka
 • Telekomunikacja

Gdzie leży Etiopia?

We wschodniej Afryce (Róg Afryki)

Jaki klimat panuje w Etiopii?

 • Podrównikowy 
 • Zwrotnikowy suchy

Co jest podstawą etiopskiej gospodarki?

Rolnictwo

Czym jest niedożywienie?

Stanem, gdy wartość energetyczna przyjmowanych posiłków jest niższa od zapotrzebowania organizmu.

Co nazywamy głodem?

Stan organizmu wywołany tymczasowym brakiem pożywienia, co w skrajnych przypadkach może doprowadzić do śmierci.

Czym jest głód utajony?

Brakiem określonych składników odżywczych w codziennej diecie.

Jaka część świata zmaga się z problemem głodu i niedożywienia?

1/3

Jakie są przyczyny głodu i niedożywienia w Etiopii?

 • Przyrodnicze
 • Społeczno-ekonomiczne

Co należy do przyczyn przyrodniczych głodu i niedożywienia w Afryce?

 • Klęski żywiołowe
 • Pustynnienie
 • Plagi szkodników

Co należy do przyczyn społeczno-ekonomicznych głodu i niedożywienia w Afryce?

 • Bardzo wysoki przyrost naturalny
 • Niski poziom rozwoju rolnictwa
 • Ubóstwo ludności
 • Konflikty zbrojne

Kiedy wystąpiła największa klęska głodu w Etiopii?

W latach 1983-1985

Dzięki czemu ilość niedożywionych osób w Etiopii zmalała w 2017 roku?

Dzięki dynamicznemu rozwojowi gospodarki.

Co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju gospodarki Etiopii w 2017 roku?

 • Zwiększenie inwestycji rządowych
 • Zwiększenie ilości miejsc pracy
 • Zwiększenie dochodów społeczeństwa

Jakie są skutki głodu i niedożywienia?

 • Śmierć ludzi
 • Wyższa śmiertelność niemowląt
 • Choroby
 • Niedorozwój dzieci
 • Niższa sprawność fizyczna i umysłowa

Co zaliczamy do metod walki z głodem?

 • Zwiększanie powierzchni ziem uprawnych
 • Edukacja rolników
 • Nowe technologie upraw
 • Usprawnianie dystrybucji żywności
 • Poprawa mechanizacji rolnictwa
 • Działania na rzecz pokoju i stabilizacji politycznej

Gdzie leży Kenia?

Po obu stronach równika we wschodniej części Afryki.

Jaki klimat panuje w Kenii?

 • Podrównikowy
 • Górski

Czym były spowodowane spadki ruchu turystycznego w Kenii?

 • Niestabilną sytuacją polityczną
 • Światowym kryzysem gospodarczym
 • Rozprzestrzenianiem się wirusa ebola

Jakie walory przyrodnicze posiada Kenia?

 • 50 parków i rezerwatów przyrody
 • Kenijskie góry
 • Wybrzeże Oceanu Indyjskiego
 • Dzika przyroda

Z czego wynika bogactwo kulturowe Kenii?

Z ogromnego zróżnicowania etnicznego i religijnego

Jak nazywa się najbardziej znana grupa etniczna w Kenii?

Masajowie

Co zostało umieszczone na "Liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony" przez UNESCO?

Zwyczaje i obrzędy grup etnicznych Kenii.

Jakie zabytki kultury materialnej znajdują się w Kenii?

 • Zabytkowe miasto Lamu
 • Święte gaje kaya plemion Mijikenda 
 • Fort Jesus w Mombasie

Co przyciąga turystów do północnej Afryki?

 • Piękne plaże
 • Rafy koralowe
 • Zabytki starożytności
 • Sztuka i architektura arabska
 • Niskie ceny

Co przyciąga turystów do wschodniej Afryki?

 • Parki narodowe
 • Rezerwaty narodowe
 • Tereny nadmorskie

Co ogranicza rozwój turystyki w Afryce?

 • Słaby rozwój gospodarczy
 • Niski poziom edukacji
 • Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna
 • Konflikty zbrojne
 • Terroryzm
 • Przestępczość
 • Choroby
 • Pandemia COVID-19